Klassisch zu zweit

 10 Duette für zwei Veeh-Harfen

 

- August Kühnel, Nr. 2 : Andantino

- W. A. Mozart, Nr.10 : Andante

- W. A. Mozart, Nr. 11: Menuett

- Johann G. Arnold, N.1 : Contre Danse

- Anton Diabelli, Nr. 2 : Allemande

- Ch-A. de Beriot, Nr. 6 : Scherzo

- Joh-Benj. Groß, Nr. 6 : Barcarole

- Oskar Franz, Nr. 8 : Andante

- Robert Fuchs, Nr. 2 : Langsam

- Carlo Munier, Nr. 3 : Minuetto